daskor - facebook  daskor - css

Daskor

– Merzhin, Merzhin, pelec’h it-hu,
Ken beure-se, gant ho ki du ?

– You ! you ! ou ! you ! you ! ou ! you ! ! ou ! you ! ou !
You ! you ! ou ! you ! ou !

– Bet ’on bet kas kaout an tu
Da gaout dre-’mañ an ui ruz,

An ui ruz eus an naer-vorek,
War lez an aod, ’toull ar garreg.

Mont a ran da glask d’ar flourenn
Ar beler glas ha ’n aour geotenn,

Koulz hag uhelvarr an dervenn,
E-kreiz ar c’hoad ’lez ar feunteun    [K feunten] 

Merzhin ! Merzhin ! distroit en-dro ;
Laoskit ar varr gant an derv,

Hag ar beler gant ar flourenn,
Kenkoulz hag an aour-geotenn,

Kenkoulz hag ui an naer-vorek,
E-touez an eon ’toull ar garreg.

Merzhin ! Merzhin ! distroit en-dro* :    [en-drou] 
N’he deus divinous nemet Doue*.    [Doue] 

– You ! you ! ou ! you ! you ! ou ! you ! ou ! you ! ou !
You ! you ! ou ! you ! ou !